Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma)

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

 

PROFEL International, s. r. o.so sídlom Udiča 332, 018 01Udiča,IČO: 51 438 992, Zápis: Obchodný register OS Trenčín, Odd.:Sro, Vložka č.: 38286/R, Zastúpený: Mgr. Marcel Markovič, konateľ spoločnosti, e-mail: info@fitka.sk,tel.: +421 949 104 420, WEB: https://fitka.sk/(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:



Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.